Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщения АПК

 • Заповед за Комисия

  01-12-2023

  З А П О В Е Д

  РД-722/30.11.2023г.

   

   На основание чл.44 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.195, ал.5, ал. 6 и чл. 196, ал. 1 от Закона за устройство на територията

                                                

                                                     Н А З Н А Ч А В А М

   

                      Комисия в състав:

                      Председател: арх. Димитър Боюклиев - Гл. арх. при ОбА

                      Членове: 1. Анна Дамянова - гл.спец."НС и ВОЕ"

                                      2. Иванка Кабакчиева - гл.спец. "КР"

                                      3. Антонио Колев - гл. експ. СК  

           

              Която да се събере  на 05.12.2023 година, да извърши проверка на  състоянието на 1бр. стопанска сграда и 1бр. тоалетна, изпълнени от подръчни материали, находящи се в УПИ IX-379, кв. 28, собственост на Красимир Дучев на вътрешната регулационна линия с УПИ VIII-380, кв. 28, собственост на Стоян и Благой Запреви. За извършената проверка да бъде изготвен протокол.

  Настоящата заповед да се връчи на всички членове на комисията за сведение и изпълнение.

   

   

   

   

  НАДЕЖДА КАЗАКОВА

  Кмет на Община Брацигово 

 • Съобщение за издадена Заповед № РД-623/17.10.2023г. на Кмета на община Брацигово за изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ I-Търговия и отдих в кв.68 по РП на с.Раногор, общ.Брацигово.

  17-11-2023
  ДО

  Н-ЦИ ДИМИТЪР ПЕТРОВ БИЛБИЛЕВ - /за УПИ II-728. в кв.68 по РП на с.Равногор. /

   

  ДИМИТЪР АНГЕЛОВ БИЛБИЛЕВ - гр.Стамболийски-4210,

   /за УПИ II-728. в кв.68 по РП на с.Равногор. /

   

  ПЕТЪР ДИМИТРОВ БИЛБИЛЕВ - гр.Пещера-4550 ,

  /за УПИ II-728. в кв.68 по РП на с.Равногор. /

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  Съобщаваме Ви, че е издадена Заповед № РД-623/17.10.2023г. на Кмета на община Брацигово, с която се одобрява, изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ I-Търговия и отдих в кв.68 по РП на с.Раногор, общ.Брацигово.

   С проекта се предвижда за сметка на УПИ I-Търговия и отдих в кв.68 да се образуват три урегулирани поземлени имота:

  -         нов УПИ I-727, Търговия, с площ 379 кв.м.

  -         нов УПИ X-727, Търговия, с площ 489 кв.м.

  -         нов УПИ XI-727, Търговия, с площ 622кв.м.

         Изменението е по искане на възложителя „Реал-М" ЕООД.

            Проектът се намира в Дирекция „СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

           Искания и възражения по проекта се правят на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез община Брацигово до  Административен съд.

          

          Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 • Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ на ПИ с идентификатор 62973.1.1066 по КККР на с.Розово, общ.Брацигово.

  17-11-2023
  ДО

  Н-ЦИ ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ФИЛЕВ - /за имот с идентификатор 62973.1.1068/

  НЕДИ ПЕТРОВА ГОЧЕВА - гр.Димитровград-6400, /за имот с идентификатор 62973.1.1068 /

  ФИЛИП ПЕТРОВ ФИЛЕВ - гр.Димитровград-6400, /за имот с идентификатор 62973.1.1068 /

   ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ДУРМУШЛИЙСКА - гр.Варна-9000, /за имот с идентификатор 62973.1.1068 /

  ДИМИТЪР АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ - гр.Варна-9000, /за имот с идентификатор 62973.1.1068 /

  КОСТАДИН АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ - гр.Варна-9000, /за имот с идентификатор 62973.1.1068 /

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

               Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ за имот с идентификатор 62973.1.1066, м. „Реката" по КККР на с.Розово, с цел прилагане на регулация и застрояване и обособяването на УПИ I-1066 „ За производствена и складова дейност ". През имота преминава 20кV електропровод. Изменението е по искане от Димитър Огнянов Петров и Борис Огнянов Петров чрез пълномощникът им Огнян Димитров Петров.

           Проектът се намира в Дирекция СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет.2, стая №5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражения по проекта се правят пред Дирекция СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

   Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 • Заповед № РД-624/18.10.2023г. на Кмета на Община Брацигово

  17-11-2023

  ДО

  ЯНКА ВЕЛИЧКОВА СТОЯНОВА - гр.Пловдив, ул. „Менделеев" №4, ет.9,ап.2

  ВЕЛИЧКО ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ - гр.Пловдив, ул. „Менделеев" №4, ет.9,ап.42

  КОСТАДИН СТАЛИНОВ СТОЯНОВ - гр.Пловдив, ул. „Копривките" №15, ет.6,ап.14

  НАДЕЖДА АСЕНОВА МИТКОВА - гр.Пловдив, ул. „Чернишевски" №11, р-н „Западен"

  ИЛИЯ ТОДОРОВ ДИНЕВ - гр.Пазарджик, ул. „Георги Бенковски" №25, ет.6,ап.24

  ТАНЯ ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА - гр.София, ж.к. „Хаджи Димитър" №178, вх.В, ет.1, ап.3

  ГЮРГА ЖИВКОВА ЦРЪНЧЕВА - гр. Хасково, ул. „Георги Сава Раковски" №25

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

             Съобщаваме  Ви, че е със Заповед № РД-624/18.10.2023г. на Кмета на Община Брацигово е одобрен ПУП -ПРЗ за имоти с идентификатори 32888.125.540, 32888.125.541 и 32888.125.548, м. „Перето" по КККР на с.Исперихово, общ.Брацигово, с който за сметка на трите имота се обособява УПИ II-540,541,548, За фотоволтаична централа.

           Проектът се намира в Кметство с.Исперихово, ул."Тридесет и осма" № 34 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражение по проекта се правят чрез общината до Административен съд в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението

   Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Я на основание §4к,ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ

  14-11-2023

  -          Евгения Николова Ламбова - гр.Пловдив

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  на основание §4к,ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ

   

   

          Съобщаваме Ви, че е издадена заповед № РД-584/26.09.2023г. на Кмета на Община Брацигово, с която се възстановява правото на собственост на н-ци Захари Атанасов Ламбов, върху новообразуван имот извън строителните граници, с номер 601.22, местност „КАНТОНА" землище с.Бяга с ЕКАТТЕ 07586, с площ на имота 8 999 кв.м.

   

  Заповедта се намира в дирекция СА при Община Брацигово, ул. „Атанас Кабов" №6А, ет.2, стая №5 / тел. 03552/20-65, в.106 / и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до Районен съд.

   

   

   

  -          Ивелин Спасов Михайлов - гр.Сливен

  -          Мария Иванова Вълева - гр.Пловдив

  -          Борислав Йосифов Марков - гр.Банкя

  -          Елена Иванова Стратиева - гр.Пазарджик

  -          Стоянка Иванова Спасова - гр.Сливен

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  на основание §4к,ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ

   

   

          Съобщаваме Ви, че е издадена заповед № РД - 582/26.09.2023г. на Кмета на Община Брацигово, с която се възстановява правото на собственост на н-ци Асен Николов Чолаков, върху новообразуван имот извън строителните граници, с номер 601.18, местност „КАНТОНА" землище с.Бяга с ЕКАТТЕ 07586, с площ на имота 1 999 кв.м.

   

  Заповедта се намира в дирекция СА при Община Брацигово, ул. „Атанас Кабов" №6А, ет.2, стая №5 / тел. 03552/20-65, в.106 / и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до Районен съд.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  -          Анжелиха Николаева Рангелова - гр.Асеновград

  -          Христо Николаев Рангелов - гр.Асеновград

   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  на основание §4к,ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ

   

   

          Съобщаваме Ви, че е издадена заповед №РД-581/26.09.2023г.на Кмета на Община Брацигово, с която се възстановява правото на собственост на н-ци Драган Стоилов Стойков, върху новообразуван имот извън строителните граници, с номер 601.16, местност „КАНТОНА" землище с.Бяга с ЕКАТТЕ 07586, с площ на имота 7 488 кв.м.

   

  Заповедта се намира в дирекция СА при Община Брацигово, ул. „Атанас Кабов" №6А, ет.2, стая №5 / тел. 03552/20-65, в.106 / и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до Районен съд.

   

   

  -          Костадин Атанасов Маджаров - гр.София

  -          Антон Василев Близнаков - гр.Велинград

  -          Екатерина Костадинова Билбилева - гр.Пазарджик

  -          Мартин Василев Близнаков - гр.Велинград

  -          Илия Борисов Ачев - гр.София

   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  на основание §4к,ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ

   

   

          Съобщаваме Ви, че е издадена заповед №РД-580/26.09.2023г.на Кмета на Община Брацигово, с която се възстановява правото на собственост на н-ци Георги Тодоров Анчев, върху новообразуван имот извън строителните граници, с номер 601.15, местност „КАНТОНА" землище с.Бяга с ЕКАТТЕ 07586, с площ на имота 5 100 кв.м.

   

  Заповедта се намира в дирекция СА при Община Брацигово, ул. „Атанас Кабов" №6А, ет.2, стая №5 / тел. 03552/20-65, в.106 / и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до Районен съд.

   

   

   

   

   

   

  -          Божурка Николаева Маринова - гр. Пазарджик

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  на основание §4к,ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ

   

   

   

          Съобщаваме Ви,че е издадена заповед № РД - 576/26.09.2023г. на Кмета на Община Брацигово, с която се възстановява правото на собственост на н-ци Кирил Кирилов Шиков, върху новообразуван имот извън строителните граници, с номер 601.7, местност „КАНТОНА" землище с.Бяга с ЕКАТТЕ 07586, с площ на имота

  630 кв.м.

   

  Заповедта се намира в дирекция СА при Община Брацигово, ул. „ Атанас Кабов" №6А, ет.2, стая №5 / тел. 03552/20-65, в.106 / и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до Районен съд.

   

   

   

  -           Ваня Тодорова Теодорова - гр. София

   

   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  на основание §4к,ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ

   

   

          Съобщаваме Ви,че е издадена заповед № РД- 591/26.09.2023г.на Кмета на Община Брацигово, с която се възстановява правото на собственост на Ваня Тодорова Теодорова и Община Брацигово, върху новообразуван имот извън строителните граници, с номер 602.3, местност „КАНТОНА" землище с.Бяга с ЕКАТТЕ 07586, с площ на имота

  1104 кв.м.

   

  Заповедта се намира в дирекция СА при Община Брацигово, ул. „ Атанас Кабов" №6А, ет.2, стая №5 / тел. 03552/20-65, в.106 / и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до Районен съд.

   

   

   

   

   

   

   

  -          Георги Стоянов Лазаров-гр. Стамболийски

  -          Ангел Стоянов Лазаров -гр. Стамболийски

   

   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  на основание §4к,ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ

   

   

          Съобщаваме Ви,че е издадена заповед №РД- 571/26.09.2023г.на Кмета на Община Брацигово, с която се възстановява правото на собственост на Георги Стоянов Лазаров, Ангел Стоянов Лазаров и Община Брацигово, върху новообразуван имот извън строителните граници, с номер 601.2, местност „КАНТОНА" землище с.Бяга с ЕКАТТЕ 07586, с площ на имота

  1230 кв.м.

   

  Заповедта се намира в дирекция СА при Община Брацигово, ул. „ Атанас Кабов" №6А, ет.2, стая №5 / тел. 03552/20-65, в.106 / и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до Районен съд.

   

  -          Йордан Атанасов Шушутев - гр. Стамболийски

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  на основание §4к,ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ

   

   

          Съобщаваме Ви,че е издадена заповед №РД-570/27.09.2023г.на Кмета на Община Брацигово, с която се възстановява правото на собственост на Йордан Атанасов Шушутев, върху новообразуван имот извън строителните граници, с номер 601.1, местност „КАНТОНА" землище с.Бяга с ЕКАТТЕ 07586, с площ на имота

  990 кв.м.

   

  Заповедта се намира в дирекция СА при Община Брацигово, ул. „ Атанас Кабов" №6А, ет.2, стая №5 / тел. 03552/20-65, в.106 / и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до Районен съд.

   

   

   

 • Съобщение за издадена Заповед № РД-623/17.10.2023г. на Кмета на община Брацигово за изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ I-Търговия и отдих в кв.68 по РП на с.Раногор, общ.Брацигово.

  03-11-2023
  ДО

  ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БИЛБИЛЕВ - с.Равногор-4582 ,

   /за УПИ II-728. в кв.68 по РП на с.Равногор. /

   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  Съобщаваме Ви, че е издадена Заповед № РД-623/17.10.2023г. на Кмета на община Брацигово, с която се одобрява, изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ I-Търговия и отдих в кв.68 по РП на с.Раногор, общ.Брацигово.

   С проекта се предвижда за сметка на УПИ I-Търговия и отдих в кв.68 да се образуват три урегулирани поземлени имота:

  -         нов УПИ I-727, Търговия, с площ 379 кв.м.

  -         нов УПИ X-727, Търговия, с площ 489 кв.м.

  -         нов УПИ XI-727, Търговия, с площ 622кв.м.

         Изменението е по искане на възложителя „Реал-М" ЕООД.

            Проектът се намира в Дирекция „СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

           Искания и възражения по проекта се правят на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез община Брацигово до  Административен съд.

 • Съобщение за издадена Заповед № РД-623/17.10.2023г. на Кмета на община Брацигово за изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ I-Търговия и отдих в кв.68 по РП на с.Раногор, общ.Брацигово

  03-11-2023
  ДО

  НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА РИМЕР - гр.Пещера-4550, /за УПИ II-728. в кв.68 по РП на с.Равногор. /

   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  Съобщаваме Ви, че е издадена Заповед № РД-623/17.10.2023г. на Кмета на община Брацигово, с която се одобрява, изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ I-Търговия и отдих в кв.68 по РП на с.Раногор, общ.Брацигово.

         С проекта се предвижда за сметка на УПИ I-Търговия и отдих в кв.68 да се образуват три урегулирани поземлени имота:

  -         нов УПИ I-727, Търговия, с площ 379 кв.м.

  -         нов УПИ X-727, Търговия, с площ 489 кв.м.

  -         нов УПИ XI-727, Търговия, с площ 622кв.м.

              Изменението е по искане на възложителя „Реал-М" ЕООД.

       Проектът се намира в Дирекция СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

         Искания и възражения по проекта се правят на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез община Брацигово до  Административен съд.

          Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 • Заповед № РД-661/31.10.2023г. на осн. чл.124а, ал.2 от ЗУТ

  31-10-2023

  З А П О В Е Д:

  №РД-661/31.10.2023г.

   

  На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение I

  от протокол № 9/16.08.2023г. на ОбЕСУТ и

  Решение № 682 от Протокол №48/14.09.2023г. на

  Общински съвет гр.Брацигово

   

                             Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.39, УПИ ХI-462,463,ТУ по РП на гр.Брацигово, имот с идентификатор 06207.502.973 по КККР на гр.Брацигово съгласно приложената скица предложение.

                Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

   инж.Мария Батаклиева

  ВрИД Кмет на Община Брацигово

  Съгласно Решение № 677

  от протокол №48/14.09.2023г.

   

   на Общински съвет гр.Брацигово

 • Заповед № РД-660/31.10.2023г. на осн. чл.124а, ал.2 от ЗУТ

  31-10-2023

  З А П О В Е Д:

  №РД-660/31.10.2023г.

   

  На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение IV

  от протокол № 9/16.08.2023г. на ОбЕСУТ и

  Решение № 683 от Протокол №48/14.09.2023г. на

  Общински съвет гр.Брацигово 

   

                             Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.35, УПИ I-390 по РП на гр.Брацигово, имот с идентификатор 06207.502.459 по КККР на гр.Брацигово съгласно приложената скица предложение.

                Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

   инж.Мария Батаклиева

  ВрИД Кмет на Община Брацигово

  Съгласно Решение № 677

  от протокол №48/14.09.2023г.

   

   на Общински съвет гр.Брацигово

 • Заповед № РД-651/25.10.2023г. на осн. чл.124а, ал.2 от ЗУТ

  25-10-2023

  З А П О В Е Д:

  №РД-651/25.10.2023г. 

  На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение V

  от протокол № 9/16.08.2023г. на ОбЕСУТ и

  Решение № 684 от Протокол №48/14.09.2023г. на

  Общински съвет гр.Брацигово 

             Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.118, УПИ VII по РП на гр.Брацигово, имот с идентификатор 06207.501.643 по КККР на гр.Брацигово съгласно приложената скица предложение.

             Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

  инж.Мария Батаклиева

  ВрИД Кмет на Община Брацигово

  Съгласно Заповед №РД-560/21.09.2023г.

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик