Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщения АПК

 • Съобщение за заповед № РД-717/14.12.2022г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.31, УПИ VII-508 по плана на с.Равногор.

  16-01-2023
  ДО

  ПЕТЪР АНГЕЛОВ АНЕВ - гр.Пловдив-4000 - /за УПИ VIII-509/

  ДИМИТЪР АНГЕЛОВ АНЕВ - гр.Пазарджик-4400 - /за УПИ VIII-509/

  ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ЩЕРЕВ  - гр.София-1000-/за УПИ VI-507/

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  Съобщаваме  Ви, че със Заповед №РД-717/14.12.2022г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на  ПУП - ПРЗ  за част от кв. 31, УПИ VII-508 по РП на с. Равногор, с който за сметка на горецитирания УПИ се обособяват два нови УПИ VIII-508 и УПИ  IX-508.  Изменението е по искане от Йордан Стоянов Младенов и Община Брацигово.

         Проектът се намира в Дирекция СА при Община Брацигово на ул."Атанас Кабов" №6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражения по проекта се правят на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез община Брацигово до  Административен съд.

   

  Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 • Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ на Поземлени имоти с идентификатор 06207.2.836 и 06207.2.823, м."Просовето" по КККР, землище на гр.Брацигово

  11-01-2023
  ДО

  ФИДА АД - гр. Брацигово-4579,  /за сграда с идентификатор 06207.2.823.1/

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

             Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ за имот с идентификатор 06207.2.836 и 06207.2.823, м. Просовето по КККР, землище на гр. Брацигово, с който за сметка на същите имоти се обособява УПИ III-823, 836 -„За складова дейност", м.„ Просовето" по КККР, землище на гр.Брацигово, общ.Брацигово, обл.Пазарджик.  Изменението е по искане от „БАРИ КБК ГРУП" ООД.

           Проектът се намира в Дирекция СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражения по проекта се правят пред Дирекция СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

   Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 • Съобщаваме Ви, че със заповед № РД-649/14.11.2022г. на Кмета на Община Брацигово е одобрен ПУП - ПР за имот с идентификатор 32888.125.534, м."Перето" по КККР на с.Исперихово

  04-01-2023

  ДО

  ВАСИЛКА ПЕТРОВА ГЮЧ - гр.Пазарджик, ул. "Васил Левски" №4, ет.3, ап.9

  СЛАВКА ПЕТРОВА ИВАНОВА - гр. Пазарджик, ул. "Васил Левски" №57, ет.1, ап.1

   

   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

             Съобщаваме  Ви, че със заповед № РД-649/14.11.2022г. на Кмета на Община Брацигово е одобрен ПУП - ПР за имот с идентификатор 32888.125.534, м."Перето" по КККР на с.Исперихово, общ.Брацигово, с който за сметка на част от същия имот се обособява УПИ III-534- За частен път с цел усигуряване на достъп до имот с идентификатор 32888.132.3 по КККР на с.Исперихово, общ.Брацигово по означенията върху приложената скица-проект.

           Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването чрез Общината до Административен съд.

   Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 • Заповед № РД-7/04.01.2023г. на осн. чл.124а, ал.2 от ЗУТ

  04-01-2023

  З А П О В Е Д:

  № РД-7/04.01.2023г.

  На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение I от протокол № 10/26.10.2022г. на ОбЕСУТ и Решение №562/22.11.2022г. на Общински съвет гр.Брацигово

  Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.86, ПИ № 827 по плана на с.Равногор, общ.Брацигово съгласно приложената скица предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.


  КМЕТ: /Надежда Казакова/

 • Решение № 561 от Протокол № 41/ 22.11.2022г на Общински съвет гр.Брацигово

  03-01-2023

  ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ 

             Община Брацигово, Област Пазарджик на основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 561 от Протокол №41/22.11.2022г. на Общински съвет гр.Брацигово се разрешава изработване на ПУП-ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 06207.2.791, м. „Свети Спас" по КККР на гр.Брацигово. Одобрява се задание  за изработване на ПУП-ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 06207.2.791, м. "Свети Спас" по КККР на гр.Брацигово.

 • Решение № 560 от Протокол № 41/ 22.11.2022г на Общински съвет гр.Брацигово

  03-01-2023

  ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ 

             Община Брацигово, Област Пазарджик на основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 560 от Протокол №41/22.11.2022г. на Общински съвет гр.Брацигово се разрешава изработване на ПУП-ПРЗ на поземлени имоти с идентификатори 32888.125.540, 32888.125.541 и 32888.125.548, м. „Перето" по КККР на с.Исперихово, общ.Брацигово. Одобрява се задание  за изработване на ПУП-ПРЗ на поземлени имоти с идентификатори 32888.125.540, 32888.125.541 и 32888.125.548, м. "Перето" по КККР на с.Исперихово, общ.Брацигово.

 • ЗАПОВЕД № РД-716/14.12.2022г. На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ

  14-12-2022

  З А П О В Е Д:

  № РД-716/14.12.2022г.

   

  На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение I

  от протокол № 12/14.12.2022г. на ОбЕСУТ

            

  Да се изработи ПУП-ПРЗ  за част от кв.131, УПИ II-За спорт и СПА-център по РП на гр.Брацигово,  имот с идентификатор 06207.503.328 по КККР на гр.Брацигово  съгласно приложената скица предложение.

  Забележка: В изработения ПУП да бъде приложено становище от РИОСВ Пазарджик.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

 • Заповед № РД-714/13.12.2022г. на осн. чл.124а, ал.2 от ЗУТ

  14-12-2022

  З А П О В Е Д:

  № РД-714/13.12.2022г. 

   

   

  На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение ХII

  от протокол № 11/30.11.2022г. на ОбЕСУТ 


   

  Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.25, УПИ III-70 и УПИ IV-70,185 по РП на гр.Брацигово,  имоти с идентификатори 06207.502.578 и 06207.502.385 по КККР на гр.Брацигово съгласно приложената скица предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни. 

   


  КМЕТ: /Надежда Казакова/

 • Заповед № РД-715/14.12.2022г. на осн. чл.124а, ал.2 от ЗУТ

  14-12-2022

  З А П О В Е Д:

  № РД-715/14.12.2022г. 

   

   

  На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение VI

  от протокол № 11/30.11.2022г. на ОбЕСУТ 


  Да се изработи ПУП-ПРЗ за УПИ II- Хотел, ТУ, кв.6  по плана на л-ще "Розовски вриз", общ.Брацигово,  съгласно приложената скица предложение.

   

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.


  КМЕТ: /Надежда Казакова/

 • Заповед № РД-713/13.12.2022г. на осн. чл.124а, ал.2 от ЗУТ

  14-12-2022

  З А П О В Е Д:

  № РД-713/13.12.2022г. 

   

   

  На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение VIII

  от протокол № 11/30.11.2022г. на ОбЕСУТ 


  Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.44, УПИ VII-1214, Хотел, търговия и услуги по РП на гр.Брацигово, имот с идентификатор 06207.503.1013 по КККР на гр.Брацигово съгласно приложената скица предложение.

   

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.


  КМЕТ: /Надежда Казакова/

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик