Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 06207.3.197 и 06207.3.198, м. „Герчовица

 

06-01-2020

ДО

ЙОРДАНКА  ДИМИТРОВА  ПЕНДЕВА - гр.Пазарджик, ул."Пловдивска" №48, ет.7, ап.43   

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

        Съобщаваме Ви, че със заповед № РД-605/29.11.2019г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП - ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 06207.3.197 и 06207.3.198, м. „Герчовица" по кадастрална карта на гр. Брацигово, с който се сменя предназначението им и за тях се обособява едно УПИ - УПИ IV - 3.197,198, жилищно строителство, по искане на Димитър Христов Китов.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

          Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до  Администр ативен съд.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик