Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за Заповед №РД-762/11.11.2021г. за имот 61220.18.358

 

06-12-2021

ЕЛЕНА ЗАПРЯНОВА МАКАВЕЕВА - с.Равногор /за имот 61220.18.358/


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

         Съобщаваме Ви, че със заповед № РД-762/11.11.2021г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на  ПУП - ПРЗ  за част от местност „Широкото ливаде" ПИ с  идентификатор 61220.18.732 по Кадастрална Карта на с. Равногор. С плана за регулация за ПИ с  идентификатор 61220.18.732 се обособява  УПИ I-732 „За жилищно строителство„ и  се променя трайното предназначение на територията - урбанизирана територия. Изменението е по искане от „ ЮКИ 108 " ЕООД.

       Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 7 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

       Искания и възражение по проекта се правят на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез община Брацигово до Административен съд.

Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик