Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед № РД-425/10.08.2022г. на осн. чл.124а, ал.2 от ЗУТ

 

10-08-2022

З А П О В Е Д:

№ РД-425/10.08.2021г. 

 

 

На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение ХI

от протокол № 4/20.04.2022г. на ОбЕСУТ 


Да се изработи ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 06207.501.1043 по КККР на гр.Брацигово, УПИ V- Хотелски комплекс, ТУ, кв.110 по РП на гр.Брацигово  съгласно приложената скица предложение.

Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.КМЕТ:........./п/...............

           Н.Казакова

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик