Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщаване на ПУП-ПРЗ за УПИ Х-Производствена дейност по плана на гр. Брацигово

 

15-08-2022

ДО

ТОДОР ЦВЕТАНОВ ТОДОРОВ - гр. Пазарджик-4400 /за имот с идентификатор 06207.502.49/

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

           Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ за УПИ Х-Производствена дейност, кв. 22 по РП на гр. Брацигово, имоти с идентификатори 06207.502.2 и 06207.502.633 по КККР на гр. Брацигово, с който за сметка на горецитирания УПИ се обособяват два нови УПИ: IX-2,633-Производствени дейности, търговия, услуги и жилищно строителство и УПИ Х-2,2508,2509-Производствена дейност. Изменението е по искане от „СПЕКТЪР КЕРАМИК" ООД.

         Проектът се намира в Дирекция СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов" №6А, ет. 2, стая № 7 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражения по проекта се правят пред Дирекция СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

 Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик