Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв. 31, УПИ III-505 по РП на с. Равногор

 

06-10-2022

ЙОРДАН ИВАНОВ ВЕЛКОВ-гр.Варна-9000 /за имот с идентификатор 61220.6.70/

ЙОРДАН ТОДОРОВ УЗУНОВ-гр.Стамболийски-4210 /за имот с идентификатор 61220.6.70/

СТЕФАНКА ЙОРДАНОВА ДЕЛИПАВЛОВА-гр.Асеновград-4230 /за имот с идентификатор 61220.6.70/

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ  за част от кв. 31, УПИ III-505 по РП на с. Равногор, за който се променя предназначението на имота и става УПИ III-505, Жилищно застрояване, бистро, винарна, хотел, ресторант.  Изменението е по искане от Монолитстрой ЕООД.

       Проектът се намира в Дирекция СА при Община Брацигово на ул."Атанас Кабов" №6А, ет. 2, стая № 7 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

 Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция СА при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик