Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за ПУП-ПРЗ за част от кв.110, УПИ V-Хотелски комплекс,ТУ /имот 06207.501.1043 по КККР на гр.Брацигово

 

06-10-2022

ИВАНКА ПОПОВА-гр.Брацигово-4579 /за имот с идентификатор 06207.501.869.3.3/

ПЕТЪР ИВАНОВ БОСИЛИН-гр.Брацигово-4579 /за имот с идентификатор 06207.501.869.3.4 и 06207.501.869.32/

ЦВЕТАНА ЛАЗАРОВА ПЕТКОВА-гр.Брацигово-4579 /за имот с идентификатор 06207.501.869.3.1/

ТАТЯНА ЙОРДАНОВА ПЕНЕВА-гр.Брацигово-4579 /за имот с идентификатор 06207.501.869.3.21/

КАТЯ АНДОНОВА КРЪСТАНОВА-гр.Брацигово-4579 / за имот с идентификатор 06207.501.869.3.11/

КОСТАДИН КРЪСТЕВ ПЕТКОВ-гр.Брацигово-4579 /за имот с идентификатор 06207.501.869.17/

ИВАН МЕТОДИЕВ НИКОЛОВ-гр.Брацигово-4579 /за имот с идентификатор 06207.501.869.4.6 и 06207.501.869.29/

СТАНИСЛАВ МЕТОДИЕВ НИКОЛОВ-гр.Брацигово-4579 /за имот с идентификатор 06207.501.869.2.5/

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ПАЛИКАРОВ-гр.Брацигово-4579 /за имот с идентификатор 06207.501.869.2.16/

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съобщаваме Ви, че е изработен ПУП - ПРЗ за част от кв. 110, УПИ V-Хотелски комплекс, ТУ, имот с идентификатор 06207.501.1043 по КККР на гр.Брацигово, с който за имота се обособяват четири нови УПИ: УПИ V, УПИ VII, УПИ VIII и УПИ IX. За тях се отрежда жилищно строителство, търговия и услуги, като се предвижда свободностоящо и свързано застрояване. Изменението е по искане от Ангел Иванов Пашкулев.

         Проектът се намира в Дирекция СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 7 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

 Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик