Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Решение № 550 от Протокол № 40/ 28.10.2022г на Общински съвет гр.Брацигово

 

05-12-2022

ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ 

           Община Брацигово, Област Пазарджик на основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 550 от Протокол №40/28.10.2022г. на Общински съвет гр.Брацигово се разрешава изработване на ПУП-ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 32888.138.2, м. „Кумбент" по КККР на с.Исперихово, общ.Брацигово. Одобрява се задание  за проектиране на ПУП-ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 32888.138.2, м. „Кумбент" по КККР на с.Исперихово, общ.Брацигово.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик