Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщаваме Ви, че със заповед № РД-649/14.11.2022г. на Кмета на Община Брацигово е одобрен ПУП - ПР за имот с идентификатор 32888.125.534, м."Перето" по КККР на с.Исперихово

 

04-01-2023

ДО

ВАСИЛКА ПЕТРОВА ГЮЧ - гр.Пазарджик, ул. "Васил Левски" №4, ет.3, ап.9

СЛАВКА ПЕТРОВА ИВАНОВА - гр. Пазарджик, ул. "Васил Левски" №57, ет.1, ап.1

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Съобщаваме  Ви, че със заповед № РД-649/14.11.2022г. на Кмета на Община Брацигово е одобрен ПУП - ПР за имот с идентификатор 32888.125.534, м."Перето" по КККР на с.Исперихово, общ.Брацигово, с който за сметка на част от същия имот се обособява УПИ III-534- За частен път с цел усигуряване на достъп до имот с идентификатор 32888.132.3 по КККР на с.Исперихово, общ.Брацигово по означенията върху приложената скица-проект.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването чрез Общината до Административен съд.

 Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик