Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповеди във връзка чл.99б, т.3 от Закон за гражданската регистрация

 

06-12-2021

ЗАПОВЕД

РД- 817/06.12.2021 година

 

Във връзка с подадено искане вх.№94Р-503-1/15.11.2021 от Радостина Вълкова Георгиева, на основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.99б, т.3 от Закон за гражданската регистрация,  извършена проверка и съставен Протокол от №93-16-12/03.12.2021г.  на комисия образувана със Заповед №РД-803/29.11.2021г.

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

Да бъде заличена адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на лицата:

 

АНГЕЛ          ТОДОРОВ     ПЕТКОВ       ЕГН **********   

ТОДОР          АНГЕЛОВ     ПЕТКОВ       ЕГН **********   

МАРИЯН      АНГЕЛОВ     ПЕТКОВ       ЕГН **********

на адрес град Брацигово, община Брацигово ул."Атанас Кабов"№16.

 

 

Заповедта да се публикува на сайта на община Брацигово и на информационното табло в сградата на общинска администрация и бъде изпратена чрез ТЗ"ГРАО" Пазарджик, на ГД"ГРАО" София за автоматизирано заличаване в регистъра на населението.

Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й, по реда на АПК,  пред Административен съд гр.Пазарджик.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Йордан Павлов - секретар на Община Брацигово.

 

НАДЕЖДА КАЗАКОВА

Кмет на община Брацигово

 

 

 

ЗАПОВЕД

№РД-818/06.11.2021 година

 

Във връзка с подадено искане вх.№ 94Т-129-4/22.11.2021 от  Танка Георгиева Дафова и Кирил Димитров Карталов, на основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.99б, т.3 от Закон за гражданската регистрация, и извършена проверка от комисия, съставена с моя Заповед №РД-802/29.11.2021г и Протокол от №93-16-13/03.12.2021г.,

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

Да бъде заличена адресна регистрация по настоящ адрес на лицата:

 

ЕМИЛИЯ      ВЕСЕЛИНОВА    ГЕОРГИЕВА     ЕГН  **********

ДАРИНА       ГЕОРГИЕВА КАРТАЛОВА           ЕГН  **********                      

ЛЪЧЕЗАР      ГЕОРГИЕВ   КАРТАЛОВ               ЕГН  **********          

на адрес град Брацигово, ул.Георги Бенковски "№29.

 

 

Заповедта да се публикува на сайта на община Брацигово и на информационното табло в сградата на общинска администрация и бъде изпратена чрез ТЗ"ГРАО" Пазарджик, на ГД"ГРАО" София за автоматизирано заличаване в регистъра на населението.

Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й, по реда на АПК,  пред Административен съд гр.Пазарджик.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Йордан Павлов - секретар на Община Брацигово.

 

НАДЕЖДА КАЗАКОВА

Кмет на община Брацигово

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик