Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповеди за Назначаване на комисия която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Равногор,с. Исперихово, с. Козарско, община Брацигово

 

08-08-2022

 

ЗАПОВЕД

РД 07-45/05.08.2022 г.

Гр. Пазарджик

 

На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72б, ал. 1, изр. второ от ППЗСПЗЗ и чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие",

 

З А П О В Я Д В А М:

 

НАЗНАЧАВАМ комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на  с. Равногор, община Брацигово, за стопанската 2022-2023 г., в състав:

                                                        

Председател: Кенан Дурмуш  -  Началник на ОСЗ  Пещера

 и членове:

1.      Георги Янчев - главен експерт в ОСЗ Пещера;

2.      Мартин Върбанов - главен експерт в ОСЗ Пещера;

3.      Теодора Милева-Иванова - старши експерт в ОД ,,Земеделие" гр.Пазарджик;

4.      Нейчо Коланов - кмет на с. Равногор  или оправомощено длъжностно лице;

5.      Представител на СГКК гр. Пазарджик;

 

Председателят на комисията да организира работата й в съответствие с разписаните в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ правила.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

На основание чл. 72б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, заповедта да се обяви в сградата на кметство с. Равногор и в сградата на общинска служба по земеделие гр. Пещера, офис Брацигово и да се публикува на интернет страниците на община Брацигово и на Областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик.

 

 

 

ЗАПОВЕД

РД-07-43/05.08.2022 г.

Гр. Пазарджик

 

На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72б, ал. 1, изр. второ от ППЗСПЗЗ и чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие",

 

З А П О В Я Д В А М:

 

НАЗНАЧАВАМ комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на  с. Исперихово, община Брацигово, за стопанската 2022-2023 г., в състав:

                                                        

Председател: Кенан Дурмуш  -  Началник на ОСЗ  Пещера

 и членове:

1.      Георги Янчев - главен експерт в ОСЗ Пещера;

2.      Мартин Върбанов - главен експерт в ОСЗ Пещера;

3.      Теодора Милева-Иванова - старши експерт в ОД ,,Земеделие" гр.Пазарджик;

4.      Петър Георгиев - кмет на с. Исперихово  или оправомощено длъжностно лице;

5.      Представител на СГКК гр. Пазарджик;

 

Председателят на комисията да организира работата й в съответствие с разписаните в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ правила.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

На основание чл. 72б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, заповедта да се обяви в сградата на кметство с. Исперихово и в сградата на общинска служба по земеделие гр. Пещера, офис Брацигово и да се публикува на интернет страниците на община Брацигово и на Областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик. 

 

 

ЗАПОВЕД

РД-07-35/05.08.2022 г.

Гр. Пазарджик

 

На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72б, ал. 1, изр. второ от ППЗСПЗЗ и чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие",

 

З А П О В Я Д В А М:

 

НАЗНАЧАВАМ комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на  с. Козарско, община Брацигово, за стопанската 2022-2023 г., в състав:

                                                        

Председател: Кенан Дурмуш  -  Началник на ОСЗ  Пещера

 и членове:

1.      Георги Янчев - главен експерт в ОСЗ Пещера;

2.      Мартин Върбанов - главен експерт в ОСЗ Пещера;

3.      Теодора Милева-Иванова - старши експерт в ОД ,,Земеделие" гр.Пазарджик;

4.      Георги Горанов - кмет на с. Козарско  или оправомощено длъжностно лице;

5.      Представител на СГКК гр. Пазарджик;

 

Председателят на комисията да организира работата й в съответствие с разписаните в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ правила.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

На основание чл. 72б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, заповедта да се обяви в сградата на кметство с. Козарско и в сградата на общинска служба по земеделие гр. Пещера, офис Брацигово и да се публикува на интернет страниците на община Брацигово и на Областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик