Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

 

11-08-2022

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

на основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба  ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.62 от 5 август 2022г.),

"ИНТЕР-Д" ООД, ЕИК:115619066, област Пловдив, община Кричим, гр. Кричим, п.к.4220, ул. "Варна" №5

съобщава

най-ранен етап, че дружеството има следното инвестиционно предложение:

„Изграждане върху покрив на съществуваща сграда и прилежащ терен на фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/, предназначена за производство на електрическа енергия с инсталирана мощност 130 кW"

1. Резюме на предложението:

Инвестиционното предложение /ИП/ е за нова допълнителна дейност, която ще се извършва в урбанизирана територия (площадка) с адрес: област Пазарджик, община Брацигово, с. Козарско ЕКАТТЕ 37705, кв.19, парцел VIII-175 по плана на селото, с предназначение на имота: за производствени нужди.

ИП е за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, като произведената електрическа енергия ще се използва за собствено потребление, а в случай на излишък ще се отдава в електроразпределителната мрежа (ЕРМ). Присъединяването към ЕРМ ще се осъществи чрез съществуващо (изградено) електрическо табло и подписан предварителен договор №4503937/31.05.2022г. за присъединяване с „Електроразпределение ЮГ" АД.

 

 Цялата обява може да свалите от долният линк

Изтегли:

Обява на основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик