Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Oдобряване на подробен устройствен план- план за регулация на летовище „Васил Петлешков",

 

29-09-2022

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Брацигово, Област Пазарджик на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че в „Държавен вестник", брой 74 от 16.09.2022г. е обявено Решение №512 от протокол №38 от 29.07.2022г. на Общински съвет- гр.Брацигово за одобряване на  подробен устройствен план- план за регулация на летовище „Васил Петлешков", с който за сметка на имот с идентификатор 61220.514.7, м. „Атолука" по КККР на с.Равногор, общ.Брацигово, се обособява нов УПИ I-7- за индивидуално комплексно вилно строителство в кв.1 /нов/ по РП на л-ще „Васил Петлешков", община Брацигово.

В едномесечен срок от обнародването в  "Държавен вестник" на основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.  

        Проектът се намира в сградата на общинската администрация гр. Брацигово, етаж 2, стая 7, сл.тел. № 03552/20-65 

Изтегли:

Подробен устройствен план Атолука /лет.Васил Петлешков

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик