Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

График за месеца

 

 

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО

ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2021 год.

 

Постоянна комисия по:

Дата и час на заседание:

Икономика, финанси, образование и култура

20.10.2021 г. /сряда/ от

09:00 ч.

Териториално развитие, комуникации и околна среда

21.10.2021 г. /четвъртък/ от

09:00 ч.

Законност и обществен ред

21.10.2021 г. /четвъртък/ от

14:30 ч.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ

 ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:

 

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

015-00-69

13.10.2021 г.

Приемане на Годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските публични предприятия за 2020 г.

 

2

001-00-163

11.10.2021 г.

Продажба на поземлен имот с идентификатор 29522.501.265 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Жребичко, с площ от 1781.00 кв. м., чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

 

3

001-00-164

11.10.2021 г.

Продажба на поземлен имот с идентификатор 29522.501.386 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Жребичко, с площ от 3047.00 кв. м., чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

 

 

№4

001-00-165

11.10.2021 г.

Продажба на поземлен имот с идентификатор 29522.501.400 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Жребичко с площ от 608.00 кв. м., чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

 

№5

001-00-166

11.10.2021 г.

Продажба на Урегулиран поземлен имот IV - Вилно строителство в кв. 5 по кадастралния и регулационен план на летовище „Розовски вриз", с площ от 1 836.00 кв. м., чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

 

№6

001-00-167

11.10.2021 г.

Продажба на земя - частна общинска собственост на собственика, на законно построена върху нея сграда по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

 

 

7

001-00-169

11.10.2021 г.

Отдаване под наем, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на свободна нежилищна площ, представляваща 27.00 кв. м. от УПИ XII - Магазин в кв. 29 по регулационния план на село Исперихово за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за закуски.

8

001-00-172

14.10.2021 г.

Отмяна на Решение №347/24.09.2021 г. по Протокол №28 на Общински съвет - Брацигово.

9

001-00-171

14.10.2021 г.

Приемане на общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2021 - 2025 год.

№10

 

001-00-159

08.10.2021 г.

План за контрол на площадките за игра и поддържането им за осигуряване на съответствие с изискванията за безопасност.

 

11

001-00-160

11.10.2021 г.

Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 32888.125.534, м. „Перето" по КККР на с.Исперихово, собственост на А. Г. и н-ци  А. А.

 

 

 

 

12

001-00-161

11.10.2021 г.

Одобряване изменение на ОУП на гр. Брацигово за имот с идентификатор 61220.18.439, м. „Криви ленища" по КККР на с. Равногор, общ. Брацигово. Действащата устройствена зона на ОУП за този имот е Ссп (земеделска зона с необработваема земя - пасища, ливади, поляни и други необработваеми земи, включително селскостопански пътища), а предвиждането за промяната е да стане Жм (устройствена зона и терени за преобладаващо ниско жилищно застрояване с височина до 10 м.).

 

 

13

001-00-162

11.10.2021 г.

Разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение „Кафе-автомат" върху терен публична общинска собственост - представляващ 1 кв. м. тротоарна площ - част от улица с о.т. 40-41 по РП на гр. Брацигово /част от имот с идентификатор 06207.501.9593 по КККР на гр. Брацигово/.

 

 

14

001-00-156

06.10.2021 г.

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на Оперативна програма за Храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица - Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001 - 5.001 -  „ 3.1 - Топъл обяд  в условията на пандемията от COVID - 19 ".

 

15

001-00-158

07.10.2021 г.

Приемане на информация за състоянието на търговията, услугите, туризма, перспективи и мерки за тяхното развитие и подобряване.

 

 

16

001-00-155

05.10.2021 г.

Определяне на представител на Община Брацигово във връзка с участие в извънредно общо събрание на акционерите на "МБАЛ Пазарджик" АД гр. Пазарджик.

 

17

001-00-173

14.10.2021 г.

Приемане на отчет за спортната дейност в Община Брацигово, състояние и поддръжка на спортните съоръжения.

 

Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на

29.10.2021 год.  /петък/ от 10.00 часа

 

 

                инж.ВЕСЕЛИНА ДАМОВА,

                Председател на Общински съвет - Брацигово

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик