Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Дневен ред

  

Съобщаваме Ви, че на основание чл.28, ал.1 от ЗМСМА

се свиква закрито заседание на Общински съвет гр. Брацигово.

Заседанието ще се проведе на 27.03.2020 г. /петък/ от 10.00 часа

в сградата на „Младежки дом" гр.Брацигово.

При следния проект за дневен ред:

 

 

№по ред

 

 

Входящ номер

 

 

Относно:

 

 

№1

 

 

015-00-24

 

11.03.2020

 

 

Приемане на Годишен финансов отчет на „Инфрастрой" ЕООД, град Брацигово за 2019 година.

 

Докладва:Йорданка Атанасова- Председател на ПК по Оперативен контрол на „Инфрастрой" ЕООД гр. Брацигово

 

№2

015-00-25

11.03.2020

Закупуване на дълготраен материален актив- Волтманов Водомер DN 200 за измерване количеството вода от тръбни кладенци №1, 3 и 5 на град Брацигово.

Докладва:Йорданка Атанасова-

Председател на ПК по Оперативен контрол на „Инфрастрой" ЕООД гр. Брацигово

№3

001-00-32

06.03.2020

Отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 06207.501.60.1.1 по КККР на гр.Брацигово, находящ се в сграда с идентификатор 06207.501.60.1 по КККР на гр.Брацигово, разположена в поземлен имот с идентификатор 06207.501.60 по КККР на град Брацигово, с административен адрес град Брацигово, ул."Христо Смирненски" №1, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

Докладва:Габриела Апостолова-мл.експерт  Общинска собственост

№4

001-00-33

06.03.2020

Отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 06207.501.60.1.3 по КККР на гр.Брацигово, находящ се в сграда с идентификатор 06207.501.60.1 по КККР на гр.Брацигово, разположена в поземлен имот с идентификатор 06207.501.60 по КККР на град Брацигово, с административен адрес град Брацигово, ул."Христо Смирненски" №1, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

Докладва:Габриела Апостолова-мл.експерт  Общинска собственост

№5

001-00-34

06.03.2020

Отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 06207.502.1191.1.8 по КККР на гр.Брацигово, намиращ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 06207.502.1191 по КККР на град Брацигово с административен адрес град Брацигово, ул."Христо Гюлеметов" №1, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

Докладва:Габриела Апостолова-мл.експерт  Общинска собственост

№6

001-00-50

12.03.2020

Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Брацигово за 2021 год.

Докладва: Татяна Симонова- Гл.експерт „ЕЗСД"

№7

001-00-42

11.03.2020

Отчет по изпълнение на Общинския план за дейностите на Община Брацигово за 2019г. от Регионалната програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик.

Докладва: Татяна Симонова- Гл.експерт „ЕЗСД"

№8

001-00-43

11.03.2020

Състояние на медицинското обслужване на населението в Община Брацигово за 2019г.

Докладва: Татяна Симонова- Гл.експерт „ЕЗСД"

№9

001-00-48

12.03.2020

Приемане на план-сметка за необходимите разходи по случай честванията на 144-та годишнина от Априлската епопея в Брациговски възстаннически пункт.

Докладва: София Тачева- Главен счетоводител

№10

001-00-53

12.03.2020

Приемане на бюджетната прогноза на Община Брацигово за периода 2021-2023 год. в частта за местните приходи и разходите за местни дейности.

Докладва: София Тачева- Главен счетоводител

№11

001-00-44

11.03.2020

Отчет за работата на читалищата от община Брацигово през 2019 година.

Докладва: Иванка Стефанова-Гл.експерт „Образование и култура"

№12

001-00-47

12.03.2020

Отпускане на временен заем от бюджетната сметка на Община Брацигово в извънбюджетната сметка по проект №BG05M9OP001-2.018-0030 „Пилотен модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Брацигово", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Докладва: Ангелина Калинова- мл.експерт „ЗГВ"

№13

001-00-51

12.03.2020

Участие на Община Брацигово на общо събрание на Организация за управление на Туристически район „Родопи".

Докладва: Мария Пищалова - гл.експерт „ТУТ и ПЗ"

№14

001-00-37

10.03.2020

Разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение „Кафе-автомат" върху терен публична общинска собственост- представляващ 1 кв.м. тротоарна площ- част от имот с идентификатор 06207.502.9529 по КК на гр.Брацигово.

Докладва: арх.Димитър Боюклиев- Гл.архитект

№15

001-00-39

10.03.2020

Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 32888.132.3, м. „Перето" по кадастрална карта на с.Исперихово, общ.Брацигово, собственост на Анелия Михайлова Георгиева.

Докладва: арх.Димитър Боюклиев- Гл.архитект

№16

001-00-40

10.03.2020

Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 61220.19.714, Стопански двор в землището на с.Равногор, общ.Брацигово, собственост на н-ци Иван Ангелов Узунов и н-ци Асен Петров Щърбев.

Докладва: арх.Димитър Боюклиев- Гл.архитект

№17

001-00-41

10.03.2020

Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 06207.5.1, м. „Бараката-Умишка" по кадастрална карта на гр.Брацигово, собственост на Веселин Георгиев Давчев.

Докладва: арх.Димитър Боюклиев- Гл.архитект

№18

001-00-45

12.03.2020

Допускане за изработване на ПУП-ПРЗ за частично изменение на УПИ XV-„ЖСК и магазин", XVI-1779,1790, XVII-1790, XVIII-1779 „търговия и услуги" и ХХ-1779 „трафопост", с цел обособяването на УПИ XV-1842 „жилищно строителство", УПИ XVI-1843 „жилищно строителство", УПИ XVII-1843,1844 „жилищно строителство", УПИ XVIII-1846 „жилищно строителство" и ХХ-1845 „трафопост", както и улица тупик с осови точки 613а и 613б, кв.120 по регулационен план на гр.Брацигово.

Докладва: арх.Димитър Боюклиев- Гл.архитект

№19

001-00-46

12.03.2020

Допускане за изработване на промяна ОУП на гр.Брацигово и ПУП-ПРЗ за частично изменение на УПИ XXXI-„Зеленина", с цел обособяване на УПИ XXXI-1891 „жилищно строителство, ботаническа градина" в кв.111 по регулационен план на гр.Брацигово. Действащата устройствена зона на ОУП-а е Зп (терени за градски скверове, градини и озеленяване), а предвиждането за промяната е да стане Жм (устройствена зона и терени за преобладаващо ниско жилищно застрояване с височина до 10 м.).

Докладва: арх.Димитър Боюклиев- Гл.архитект

№20

001-00-49

12.03.2020

Стартиране на процедура по предоставяне на концесия на сондаж №5 от Находище за минерална вода „Брацигово" в гр.Брацигово, общ.Брацигово, обл.Пазарджик.

Докладва: инж.Анелия Методиева - Директор Дирекция „СА"

№21

001-00-52

12.03.2020

Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие през 2019 година в община Брацигово.

Докладва: инж.Анелия Методиева - Директор Дирекция „СА"

№22

 

Изказвания, питания и предложения от граждани.

 


инж. ВЕСЕЛИНА ДАМОВА

Председател на Общински съвет-Брацигово  

             

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик